+421%202%20546%2042%20400 Map
15 jan 2019

Obnovenie prechodného pobytu cudzinca (za účelom podnikania)

michal-sklenar Michal Sklenár

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.
Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 • podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
 • koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Kto obnovuje prechodný pobyt

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej tri roky.

Lehota na podanie žiadosti o obnovenie pobytu?

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu

Doklady potrebné k žiadosti o obnovenie pobytu

K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:

 • platný cestovný doklad, inak policajný útvar žiadosť neprijme,
 • jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu
 • doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú:
  – účel pobytu – pokiaľ cudzinec podniká na území SR ako konateľ obchodnej spoločnosti, priloží doklad potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie, t.j. výpis z obchodného registra spoločnosti
  – finančné zabezpečenie pobytu
  – zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky – toto je potrebné mať aj počas doby rozhodovania o obnovení pobytu, inak bude konanie prerušené a cudzinec vyzvaný na doloženie
  – zabezpečenie ubytovania.
 • potvrdenie o tom, že má cudzinec (podnikateľ) uhradené daňové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie z tohto podnikania a zo všetkých obchodných spoločností a družstiev, v ktorých mene koná. Potvrdenie sa vyžaduje zo všetkých troch zdravotných poisťovní. Ak štátny príslušník tretej krajiny nie je daňovníkom alebo nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie, priloží doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.