+421%202%20546%2042%20400 Map
17 apr 2018

Založenie s.r.o. bez základného imania od 01.01.2016

michal-sklenar Michal Sklenár

Podľa súčasného právneho stavu platí, že zakladateľ spoločnosti musí k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra priložiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa § 60 OBZ o rozsahu splatenia nepeňažných vkladov spoločníkov (ak je základné imanie tvorené aj nepeňažnými vkladmi) a výpis z osobitného samostatného účtu zriadeného správcom vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky preukazujúci rozsah splatenia peňažných vkladov spoločníkov.

V praxi teda zakladateľ po založení spoločnosti musí absolvovať návštevu banky, ktorá mu na základe spísanej zakladateľskej listiny založí bankový účet spoločnosti, na ktorý zakladateľ vloží 5.000,-eur.

Od 01.01.2016 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka podľa ktorej peňažné vklady alebo ich časti bude možné opäť vkladať aj do pokladnice založenej spoločnosti. Správca vkladu vyhotoví písomné vyhlásenie o splatení vkladu, ktoré sa priloží k návrhu na zápis do obchodného registra. Novela OBZ tak mení ust. § 60 ods. 4 prvá veta Obchodného zákonníka, ktorého nové znenie znie: „Osoba spravujúca vklady podľa odseku 1 je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.“