+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Založenie obchodných spoločností

Pred začatím vášho biznisu na Slovensku vám prostredníctvom odbornej konzultácie pomôžeme vybrať správny typ obchodnej spoločnosti pre vaše podnikanie.

Naše služby
Príprava potrebných korporátnych dokumentov
Príprava špeciálnych zakladateľských listín s akcentom na konkrétne potreby klienta
Konzultácia pri výbere predmetov podnikania
Podanie ohlásenia živnosti na živnostenský úrad
Zastúpenie pred Okresným úradom, odborom živnostenského podnikania
Podanie registrácie pre DIČ a zastúpenie pred Daňovým úradom
Pomoc pri účtovaní a daňovom poradenstve v rámci slovenskej legislatívy (v spolupráci s partnerskými firmami)
Všetko, čo potrebujete vedieť

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou podnikania v Slovenskej republike. Minimálne základné imanie je 5 000 EUR, ale v praxi nie je potrebné mať tieto peniaze v hotovosti.

Povinnosť splatiť základné imanie je deklaratórna t.j. splatenie základného imania sa potvrdzuje vyhlásením správcu vkladu spoločnosti.

Po vzniku spoločnosti sa základné imanie účtuje na pokladni spoločnosti.

Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného základného imania spoločnosti. Z hľadiska ochrany osobného majetku je tento typ spoločnosti vhodnou formou.

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

Ide o veľmi zriedkavo používanú formu obchodnej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky.

Platná legislatíva neurčuje minimálnu výšku základného imania.

Spoločníci tejto obchodnej spoločnosti ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Ide o tzv. zmiešanú obchodnú spoločnosť, kde existujú dve kategórie spoločníkov. Ide o komplementárov a komanditistov. Spoločnosť musí mať najmenej dvoch spoločníkov.

Minimálna vkladová povinnosť sa týka len komanditistov a predstavuje čiastku 250 EUR.

Pri ručení platí, že komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, komanditisti ručia do výšky svojho splateného vkladu.

Komplementári konajú za komanditnú spoločnosť navonok (sú teda jej štatutárnym orgánom)

Avšak podľa Obchodného zákonníka je možné, aby komplementárom spoločnosti bola napr. s.r.o., čím sa docieli stav, že komplementár bude ručiť za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu.

Akciová spoločnosť (a.s.)

Akciová spoločnosť môže byť súkromná alebo verejná.

Minimálna hodnota základného imania akciovej spoločnosti je minimálne 25 000 EUR . Do dňa vzniku spoločnosti musí byť splatené minimálne 30 percent základného imania.

Akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec.

Organizačná zložka

Na území Slovenskej republiky nemá právnu subjektivitu, t.j. nemôže vo vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti a robiť právne úkony.

Má však pracovnoprávnu subjektivitu.  Vo vzťahu k zamestnancom môže vystupovať ako zamestnávateľ pod podmienkou, že k zamestnancom nevystupuje ako zamestnávateľ materská spoločnosť.

Právo podnikať vzniká zápisom organizačnej zložky do obchodného registra. Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať na našom území, sa považujú za podnikateľov podľa Obchodného zákonníka.

Organizačná zložka zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri je účtovnou jednotkou s povinnosťou vedenia podvojného účtovníctva (§ 35 a nasl. Obchodného zákonníka). Účtovnú závierku ukladá do registra účtovných závierok, ktorá je uložená v neverejnej časti registra.

REGISTRÁCIA pre DPH (VAT No.) - tzv. ružová karta

V prípade potreby registrácie IČ DPH vašej obchodnej spoločnosti ponúkame komplexné poradenstvo, prípravu kompletnej dokumentácie, podanie žiadosti na príslušný Daňový úrad, zastúpenie pred príslušným Daňovým úradom v rámci celého konania o registráciu IČ DPH (ústne pojednávanie) až po vydanie osvedčenia o registrácii pre IČ DPH.