+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Vymáhanie pohľadávok na Slovensku

Pri súdnom a exekučnom vymáhaní pohľadávok volíme po konzultácii s klientom vždy individuálny prístup. Spolupráca začína podpisom mandátnej zmluvy a následne pokračujeme podľa dohody tak, aby boli práva klienta uplatnené v čo najkratšom možnom čase.

Naše služby
Vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
Vypracovanie a podanie odporu proti platobnému rozkazu,
Zastúpenie klienta v upomínacom konaní
Vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie
Zastúpenie klienta v exekučnom konaní
Všetko, čo potrebujete vedieť

Ako prebieha súdne vymáhanie pohľadávok?

V prípade vymáhania pohľadávky súdnou cestou postupujeme rýchlo a systematicky. V mene klienta vypracujeme a podáme:

  • návrh (žalobu) o zaplatenie v tzv. skrátenom súdnom konaní – ide o typ konania kde príslušný súd môže, avšak nemusí, vydať platobný rozkaz v skrátenom konaní a to 10 dní a to v prípade, že žalobca dostatočne preukáže skutočnosti, ktoré tvrdí. Návrh na vydanie platobného rozkazu v tomto type konania sa podáva na predpísanom tlačive
  • žalobu (návrh) o zaplatenie v tzv.  upomínacom konaní – ide o pomerne nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý možno realizovať len elektronickým spôsobom, miestne príslušným súdom v rámci celého tohto konania je vždy Okresný súd Banská Bystrica. Výhodou tohto spôsobu vymáhania je časová aj finančná úspora, nakoľko súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v spomínanom konaní je vždy ½ zo sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov. Samotný platobný rozkaz súd v upomínacom konaní (pokiaľ je zaplatený súdny poplatok a sú splnené procesné podmienky) vydá do 10 dní, žalovaný má následne 15 dňovú lehotu od doručenia platobného rozkazu na podanie odporu alebo splnenie povinnosti zaplatiť žalobcovi uplatňovaný nárok spolu s príslušenstvom a trovami konania
  • žalobu (elektronicky prostredníctvom portálu e-žaloby) na miestne príslušný súd

Po získaní právoplatného exekučného titulu (rozsudok, platobný rozkaz, zmier, notárska zápisnica a iné ) obratom uplatňujeme nároky klienta ako oprávneného v exekučnom konaní.

Pohľadávky vymáhame z obchodného styku, vymáhame zároveň aj pohľadávky z pôžičiek medzi fyzickými osobami.