+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Príprava zmlúv a analýz

V prípade, že potrebujete kontrolu, posúdenie existujúcej zmluvy alebo vypracovanie zmluvy, radi vám poskytneme právnu podporu. Predídete tak riziku uzatvorenia nevýhodnej alebo neplatnej zmluvy a získate právnu istotu do budúcna (postavenie klienta ako zmluvnej strany, dôkazné bremeno). V rámci našej zmluvnej agendy je samozrejmosťou komunikácia s druhou zmluvnou stranou.

 

 

Naše služby
Vypracovanie kúpnej zmluvy
Vypracovanie a revízia zmluvy o dielo
Vypracovanie zmluvy o obchodnom zastúpení
Vypracovanie zmluvy o tichom spoločenstve
Vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti
Právna analýza
Všetko, čo potrebujete vedieť

Vypracovanie Kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva, ktorou sa jedna strana (predávajúci) zaväzuje odovzdať druhej strane predmet kúpy a táto strana (kupujúci) sa zaväzuje predmet odovzdať a zaplatiť kúpnu cenu.

Zmluva o dielo

Pri tomto zmluvnom type sa zhotoviteľ diela zaväzuje v prospech objednávateľa vyhotoviť dielo na základe požiadaviek a v časovej lehote, ktoré sú dojednané v zmluve, na ktorých sa obe zmluvné strany súhlasne dohodli.

Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, ktorá nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, či hmotne zachytený výsledok inej činnosti.

Pri zmluve o dielo naši klienti často využívajú aj tzv. revíziu pripomienkovanie zmluvných podmienok, či už z pozície objednávateľa alebo z pozície zhotoviteľa diela, čím sa účinne zamedzuje prípadným sporom medzi zmluvnými stranami a v neposlednom rade sa šetria náklady oboch zmluvných strán.

Zmluva o obchodnom zastúpení

Je zmluvným typom, kde hlavným a charakteristickým znakom je záväzok vyvíjať činnosti obchodného zástupcu – podnikateľa pre zastúpeného, ktoré smerujú k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv tzv. obchodov, dojednaniu takýchto obchodov v mene zastúpeného a na jeho účet. Zastúpený má zas záväzok za tieto aktivity zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.

Zmluva o tichom spoločenstve

Táto zmluva musí mať písomnú formu. V zmluve o tichom spoločenstve sa tzv. tichý spoločník zaväzuje poskytnúť vklad a podieľať sa na podnikaní podnikateľa, ten sa zaväzuje k výplate časti zisku, ktorý vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

Zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti

Inštitút tejto zmluvy sa najčastejšie využíva pri predaji obchodných spoločností alebo pri personálnych zmenách v rámci obchodných spoločnosti.

Právna analýza

Právnu analýzu je možné vypracovať na akúkoľvek právnu otázku z akéhokoľvek právneho odvetia.

Hlavným zmyslom právnej analýzy je reálne zhodnotenie právneho stavu a stanovenie prognózy prípadu alebo biznis modelu alebo inej problematiky s odporúčaním ďalšieho postupu v predmetnej veci.

Najčastejšími záujemcami o právnu analýzu sú obchodné spoločnosti, ktorým hrozí súdny spor, prípadne už sú účastníkmi súdneho sporu. Ale aj obchodné spoločnosti, ktoré sa obzerajú po investičných možnostiach a svoj biznis model potrebujú posúdiť komplexnejšie aj z právneho hľadiska alebo ekonomicko–právneho hľadiska. Naša kancelária zastáva filozofiu prebratia prípadu, ktorý má šancu na výhru (tzv. win case) alebo prevzatie inej problematiky, ktorá má šancu na úspešný koniec.

V prípade akejkoľvek právnej neistoty alebo nejasnosti si vypracovanou analýzou viete ušetriť značné finančné prostriedky a čas. Výsledok analýzy zároveň poskytne relevantné odpovede na rôzne vaše otázky.

Postup pri spracovaní právnej analýzy

  1. Prevzatie zadania a podkladov od klienta
  2. Odsúhlasenie cenovej ponuky
  3. Štúdium zákonov a súvisiacich predpisov + štúdium súdnych rozhodnutí v obdobných právnych veciach
  4. Vypracovanie analýzy
  5. Odovzdanie analýzy klientovi ( v elektronickej alebo písomnej forme)