+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Pracovné právo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Hlavná úprava pracovnoprávnych vzťahov je zakotvená v slovenskom Zákonníku práce – zákon č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“).

Naše služby
Vypracovanie pracovnej zmluvy
Vypracovanie rôznych dodatkov
Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Konzultácie k vysielaniu zamestnancov do zahraničia
Zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch
Všetko, čo potrebujete vedieť

Založenie a ukončenie pracovného pomeru

Pre našich klientov zabezpečujeme:

  1. Založenie pracovného pomeru (príprava pracovnej zmluvy), pričom platí, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
  2. Ukončenie pracovného pomeru (výpoveďou, dohodou, okamžitým skončením pracovného pomeru).

Výpoveď daná zamestnávateľom

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.