+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Náklady na zamestnanca v SR

Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Plánujete v SR zamestnať ľudí? Naša kalkulačka vám pomôže získať prehľad o nákladoch, ktoré budete musieť vynaložiť na zamestnanca.

Mzdová kalkulačka

Hrubá mesačná mzda

Minimálna mzda je 580 EUR

EUR
Počet detí

Počet vyživovaných nezaopatrených detí

z toho do 6 rokov

Uplatnenie NZDČ

Uplatňuje/neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

Výpočet nákladov na zamestnanca

Sadzba Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4% / 10% EUR EUR
Sociálne poistenie
Nemocenské poistenie 1.4% / 1.4% EUR EUR
Starobné poistenie 4% / 14% EUR EUR
Invalidné poistenie 3% / 3% EUR EUR
Poistenie v nezamestnanosti 1% / 1% EUR EUR
Garančný fond 0% / 0.25% EUR EUR
Rezervný fond 0% / 4.75% EUR EUR
Úrazové poistenie 0% / 0.8% EUR EUR
Sociálne poistenie spolu 9.4% / 25.2% EUR EUR
Odvody spolu 13.4% / 35.2% EUR EUR
Daň z príjmu
Základ dane EUR
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD) 367.85 EUR
Mesačný základ dane pred danením EUR
Daň z príjmu 19% EUR
Daňový bonus na dieťa EUR
Čistá mesačná mzda EUR
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca

Celková cena práce

EUR
Naše služby
Príprava pracovnej zmluvy
Vypracovanie výpovede (zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca)
Vypracovanie dohody o skončení pracovného pomeru
Vypracovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru
Právna analýza pracovnej zmluvy
Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je to hrubá mzda?

Hrubá mzda (brutto mzda) je v Slovenskej republike mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Takto uvedená mzda je v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Zrazením odvodov a preddavku na daň sa z hrubej mzdy stane čistá mzda (netto mzda), ktorá je zamestnancovi vyplatená na účet alebo v hotovosti.

Čo sú to náklady zamestnávateľa?

Náklady zamestnávateľa sú vo výške hrubej mzdy a odvodov za zamestnávateľa.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, a to:

 1. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika
 2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)
 3. deň nástupu do práce
 4. mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve
 5. ďalšie pracovné podmienky
 6. výplatné termíny
 7.  pracovný čas
 8. výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby

Právna analýza pracovnej zmluvy

Pod právnou analýzou pracovnej zmluvy rozumieme posúdenie platnosti uzatvorenej pracovnej zmluvy, ale aj posúdenie platnosti právnych inštitútov použitých v pracovnej zmluve ako napr. Konkurenčnej doložky, zrážok zo mzdy, hmotnej zodpovednosti zamestnanca a pod.

KEDY VÁM ZAMESTNÁVATEĽ Môže DAŤ VÝPOVEĎ ?

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v § 63 Zákonníka práce a to:

 1. ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
 2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu
 3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva
 4. zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce
 5. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 6. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
 7. sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede)

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI

Dohoda o skončení pracovného pomeru vyžaduje písomnú formu. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z nasledovných dôvodov:

 1. zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
 2. zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu
 3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva

KEDY MôŽE ZAMESTNÁVATEĽ OKAMŽITE SKONČIŤ PRACOVNÝ POMER  SO ZAMESTNANCOM ?

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec:

 • bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • porušil závažne pracovnú disciplínu

Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa okrem iného považuje: neospravedlnená absencia v trvaní 2 a viac dní, nástup na pracovisko pod vplyvom alkoholu či zavinené porušovanie bezpečnostných predpisov.