+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Dedičské právo a dedenie

Dedenie predstavuje univerzálny spôsob prechodu majetku po smrti fyzickej osoby na jej právnych nástupcov – dedičov. V podmienkach platných slovenských zákonov je možné tzv. dedenie zo zákona a dedenie zo závetu.

Naše služby
Vypracovanie analýzy k okruhu dedičov a veľkosti dedičských podielov
Vypracovanie žaloby oprávneného dediča, vrátane zastúpenia na príslušnom súde
Zastupovanie účastníka dedičského konania počas celej dĺžky jeho trvania
Všetko, čo potrebujete vedieť

Kto je účastníkom konania o dedičstve?

Sú to oprávnení dediči. Ak takí dediči neexistujú, účastníkom konania o dedičstve sa stáva štát.

Kto vedie konanie o dedičstve?

Konanie o dedičstve vedie notár, ktorý vystupuje v pozícii súdneho komisára na základe poverenia od príslušného súdu.

Je možné si vybrať notára – súdneho komisára, ktorý bude viesť moje dedičské konanie?

Nie je to možné. Účastníci dedičského konania si nemôžu vybrať notára – súdneho komisára, pretože toho poveruje príslušný súd/ oprávnení na vydávanie tohto poverenia sú predsedovia okresných súdov/ a to na základe Rozvrhu práce.

Matrika oznamuje úmrtie poručiteľa vo svojom matričnom obvode súdu, ktorý je príslušný na prerokovanie dedičstva. Spravidla sa tak stane doručením úmrtného listu.

Ako môže súd rozhodnúť v uznesení o dedičstve?

  • Potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi
  • Potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu
  • Schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva; veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vyporiadava jeho pohľadávka
  • Schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov
  • Potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol
  • Neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol