+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a neprieči sa dobrým mravom. Posudzujeme tiež, či uzavretím zmluvy nedôjde ku vzniku škody a overujeme totožnosť účastníkov zmluvy.

Naše služby
Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, rodinného domu
Autorizácia zmluvy o prevode nebytového priestoru
Autorizácia darovacej zmluvy k nehnuteľnosti
Všetko, čo potrebujete vedieť

ČO JE AUTORIZÁCIA ZMLUVY?

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Advokát je povinný zistiť totožnosť účastníkov tejto zmluvy alebo ich zástupcov a overiť ju.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Advokát autorizuje zmluvu iba na žiadosť konajúcej osoby. Autorizáciu vykonáva advokát osobne, nie je prípustné, aby sa advokát nechal zastúpiť inou osobou.

Ak má zmluva viac strán, advokát musí vytvoriť jej technickú jednotu, teda pevne spojiť jednotlivé listiny zmluvy o prevode nehnuteľnosti vrátane jej neoddeliteľných príloh a geometrického plánu, ak je podkladom zmluvy. (Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.)

Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá garantuje nemennosť obsahu zmluvy a ktorá nemôže byť umiestnená na listine, na ktorej nie je umiestnený žiadny text.

AKÚ ZMLUVU MOŽNO AUTORIZOVAŤ?

Advokát autorizuje zmluvu o prevode nehnuteľnosti bez ohľadu na to, či sa jedná o odplatný alebo bezodplatný prevod. V praxi je preto možná autorizácia kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy alebo nepomenovanej zmluvy, na podklade ktorej sa prevádza nehnuteľnosť.

Advokát nie je oprávnený autorizovať listinu:

  1. ktorú nevyhotovil,
  2. ktorá neobsahuje žiadny text,
  3. ktorá je napísaná v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, ak súčasne nie je predložená v úradne overenom preklade do štátneho jazyka. Výnimkou je prípad ak advokát rozumie jazyku, v ktorom je listina spísaná.