+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Zmluvy a právne analýzy

V prípade, že potrebujete kontrolu, posúdenie existujúcej zmluvy alebo vypracovanie zmluvy, radi vám poskytneme právnu podporu. Predídete tak riziku uzatvorenia nevýhodnej alebo neplatnej zmluvy.

Naše služby
Vypracovanie kúpnej zmluvy
Vypracovanie a revízia darovacej zmluvy
Vypracovanie zámennej zmluvy
Vypracovanie a revízia záložnej zmluvy
Vypracovanie a revízia zmluvy o dielo
Právna analýza
Všetko, čo potrebujete vedieť

Vypracovanie Kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva, ktorou sa jedna strana (predávajúci) zaväzuje odovzdať druhej strane predmet kúpy a táto strana (kupujúci) sa zaväzuje predmet prijať a zaplatiť kúpnu cenu.

Darovacia zmluva

Je zmluvou, ktorá má bezodplatný charakter. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, a ten dar alebo sľub prijíma. Ak je predmetom darovania nehnuteľnosť musí byť uzatvorená v písomnej forme. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený.

Zámenná zmluva

Je zmluvným typom, kde hlavným a charakteristickým znakom je zámena veci za inú vec, pričom platí, že zamieňané veci nemusia mať rovnakú hodnotu.

Záložná zmluva

Ide o najčastejšie používaný typ zriadenia záložného práva. Vo všeobecnosti platí, že musí byť zriadená v písomnej forme, v opačnom prípade ide o tzv. absolútne neplatnú zmluvu. Písomná forma tejto zmluvy sa nevyžaduje v prípade ak ide o hnuteľnú vec a je súčasne odovzdaná záložnému veriteľovi – ručný záloh.
Najviac využívaným typom záložnej zmluvy našich klientov je jednoznačne Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľností.

Druhým najčastejším typom záložnej zmluvy dopytovaných našimi klientmi je zriadenie záložnej zmluvy k hnuteľnej vecí s použitím inštitútu Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

Zmluva o dielo

Pri tomto zmluvnom type sa zhotoviteľ diela (ten kto dielo vyhotovuje) zaväzuje v prospech objednávateľa vyhotoviť dielo na základe požiadaviek a v časovej lehote. Tieto podmienky sú dojednané v zmluve, na ktorých sa obe zmluvné strany súhlasne dohodli.

Pri zmluve o dielo naši klienti často využívajú aj tzv. revíziu/pripomienkovanie zmluvných podmienok, či už z pozície objednávateľa alebo z pozície zhotoviteľa diela. Týmto sa účinne zamedzuje prípadným sporom medzi zmluvnými stranami a v neposlednom rade sa šetria náklady oboch zmluvných strán vďaka predchádzaniu súdnych sporov.

Právna analýza

Najčastejšími záujemcami o právnu analýzu sú občania, ktorým hrozí súdny spor, prípadne už sú účastníkmi súdneho sporu. Hlavným zmyslom analýzy je teda reálne zhodnotenie právneho stavu a stanovenie prognózy prípadu s odporúčaním ďalšieho postupu v predmetnej veci. Dôsledná právna analýza vám dokáže ušetriť mnoho finančných prostriedkov.

Postup pri spracovaní právnej analýzy je nasledovný:

  1. Prevzatie zadania a podkladov od klienta
  2. Odsúhlasenie cenovej ponuky
  3. Štúdium zákonov a súvisiacich predpisov + štúdium súdnych rozhodnutí v obdobných právnych veciach
  4. Vypracovanie analýzy
  5. Odovzdanie analýzy klientovi ( v elektronickej alebo písomnej forme)