+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Zastupovanie v spore pred súdom

Pred samotným začatím súdneho sporu, aj v prípadoch keď už klient zo súdu prevezme žalobu poskytneme náš právny názor na súdny spor. Pozorne počúvame klienta pri zadaní jeho cieľov a potrieb v súdnom konaní a konáme výlučne v jeho záujme. Každý spis klienta vedieme aj v elektronickej podobe v súlade s GDPR.

Naše služby
Nahliadanie do súdnych spisov
Vypracovanie návrhu, žaloby, vzájomného návrhu
Vypracovanie odvolania a dovolania
Spísanie Ústavnej sťažnosti
Účasť na súdnom pojednávaní
Vypracovanej právnej analýzy
Elektronické vedenie klientskeho spisu
Právne služby v dovolacom konaní v konaní pred Ústavným súdom SR i Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu