+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva.

Naše služby
Vypracovanie právnej analýzy čo všetko patrí do BSM
Mimosúdne vyrovnanie BSM
Vypracovanie žaloby o vyrovnanie BSM
Zastúpenie v súdnom konaní o vyporiadanie BSM
Všetko, čo potrebujete vedieť

Aké sú spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)?

V súčasnosti podľa platnej legislatívy SR možno bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadať troma spôsobmi:

1. Dohoda

Pri tomto druhu vyrovnania BSM zákon ukladá povinnosť vystaviť potvrdenie o vyrovnaní BSM. Toto potvrdenie si manželia vystavujú po vyžiadaní jedného z manželov. Pretože ide o ich právny nárok disponujú možnosťou domáhať sa ho prostredníctvom žaloby na nahradenie vôle. Pri hnuteľných veciach zákon neustanovuje predpísanú formu dohody. Pri nehnuteľných veciach zákon vyžaduje písomnú formu tejto dohody.

2. Súdne rozhodnutie

Tento spôsob vyrovnania BSM pripadá do úvahy ak nedôjde k vyrovnaniu BSM dohodou ani uplynutím doby tzv. fikcie . Pri tomto spôsobe vyrovnanie BSM začína len na návrh účastníkov, ale súd pri tom nie je viazaný týmito návrhmi ako má BSM vyporiadať – ide o tzv. zásadu udiciam duple. Platí zásada, že sa vyporiadava celý majetok patriaci do BSM a z tohto dôvodu je povinný súd skúmať čo patrí do BSM. Platí, že primárne sa vyporiadavajú pohľadávky a dlhy.

3.  Uplynutie doby

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyrovnaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve, a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Z bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú vylúčené

  • veci získané dedičstvom
  • veci získané darovaním
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov
  • veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka