+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Vymáhanie pohľadávok

Pohľadávky vymáhame z obchodného styku aj z pôžičiek medzi fyzickými osobami. Po konzultácii s klientom volíme vždy individuálny prístup. Spolupráca začína podpisom mandátnej zmluvy a následne pokračujeme na základe dohodnutého postupu tak, aby boli vaše práva uplatnené v čo najkratšom možnom čase.

 

Naše služby
Vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní
Vypracovanie a podanie odporu voči platobnému rozkazu
Vypracovanie rôznych podaní k už existujúcemu upomínaciemu konaniu
Vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
Zastúpenie klienta v exekučnom konaní
Všetko, čo potrebujete vedieť

Upomienkový servis

Je využívaný najmä spoločnosťami, ktoré od svojich obchodných partnerov vyžadujú platobnú disciplínu. Servis samotný je realizovaný prostredníctvom písomnej upomienky a následného telefonického hovoru s dlžníkom. Text upomienky a taktiež formu jej odoslania s vami vopred konzultujeme, rovnako ako spôsob telefonického upozornenia dlžníka. Upomienkový servis pôsobí preventívne proti vzniku vašich pohľadávok.

Prenájom loga SKLENAR & PARTNERS

Ponúkame vám možnosť umiestniť si logo našej kancelárie na vaše faktúry, prípadne iné dokumenty používané v obchodnom styku. Použitím nášho loga jasne deklarujete, že zastupujeme vašu spoločnosť v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. To pôsobí prevenčne proti vzniku omeškania s plnením u obchodných partnerov a teda aj proti vzniku pohľadávok.

Súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok

V prípade vymáhania súdnou cestou podávame návrh na vydanie platobného rozkazu:

  1. v skrátenom konaní – ide o typ konania, kde príslušný súd môže, avšak nemusí, vydať platobný rozkaz v tzv. skrátenom konaní (10 dní) a to v prípade, že žalobca dostatočne preukáže skutočnosti, ktoré tvrdí. Návrh na vydanie platobného rozkazu v tomto type konania sa podáva na predpísanom tlačive.
  2. v upomínanom konaní – ide o pomerne nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý možno realizovať len elektronickým spôsobom. Miestne príslušným súdom v rámci celého tohto konania je vždy Okresný súd Banská Bystrica. Výhodou tohto spôsobu je časová aj finančná úspora, súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínanom konaní je vždy ½ zo sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov. Samotný platobný rozkaz súd v upomínanom konaní, pokiaľ je zaplatený súdny poplatok a sú splnené procesné podmienky, vydá do 10 dní. Žalovaný má následne 15 dňovú lehotu od doručenia platobného rozkazu na podanie odporu alebo splnenie povinnosti zaplatiť žalobcovi uplatňovaný nárok spolu s príslušenstvom a trovami konania.
  3. prípadne podávame žalobu na miestne a vecne príslušný súd.

Po získaní exekučného titulu obratom uplatňujeme nároky oprávneného v exekučnom konaní.