+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre občanov

Prevody nehnuteľností a autorizácia zmluvy

Pod prevodom nehnuteľnosti chápeme nakladanie s vlastníckym právom z osoby prevádzajúceho na nadobúdateľa na základe kúpnej, darovacej alebo inej zmluvy.

Naše služby
Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu
Kontrola a pripomienkovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu
Vypracovanie kúpnej zmluvy k pozemku, rodinnému domu
Vypracovanie zámennej zmluvy k pozemkom
Vypracovanie písomného dodatku k zmluve o prevode nehnuteľnosti v prípade, ak kataster nehnuteľností (okresný úrad, katastrálny odbor) zistí nedostatky a preruší konanie o zápis vlastníckeho práva
Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je prevod nehnuteľnosti?

Pod prevodom nehnuteľnosti treba rozumieť dispozíciu (nakladanie) s vlastníckym právom z osoby prevádzajúceho na nadobúdateľa na základe určitých právnych úkonov – najčastejšie zmluvy (kúpnej, darovacej, a inej). Vlastnícke právo je nepremlčateľné.

Nadobudnutie vlastníckeho práva pri nehnuteľnostiach

Osobe vzniká, mení sa alebo zaniká vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zápisu vkladu vlastníckeho práva okresným úradom, katastrálnym odborom.

Tzv. vkladové konanie sa vždy začína na návrh účastníka konania. Návrh na začatie konania možno uskutočniť písomne v listinnej forme alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.

Výsledkom postupu okresného úradu, katastrálneho odboru v konaní o povolení vkladu je rozhodnutie o tom, že sa vklad povoľuje alebo sa návrh na vklad vlastníckeho práva zamieta. Rozhodnutie, ktorým sa vklad vlastníckeho práva povoľuje, sa doručí všetkým účastníkom katastrálneho konania a nadobúda právoplatnosť dňom vydania tohto rozhodnutia. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu zašle okresný úrad účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Proti kladnému rozhodnutiu katastrálneho odboru nie je možné podať odvolanie.

Prerušenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak:

  1. sa začalo konanie o predbežnej otázke
  2. nebol zaplatený správny poplatok
  3. bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh
  4. to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní
  5. bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou
  6. právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu

Iné prevody nehnuteľností

Vlastníci sú oprávnení prevádzať ich nehnuteľnosti najmä zmluvami alebo aj jednostrannými právnymi úkonmi (napr. závetom).