+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre firmy

Obchodné právo a ochranná známka

Poskytneme vám právnu podporu v prípade, že máte záujem o registráciu ochrannej známky na Slovensku alebo v EU. Podmienky pre registráciu ochrannej známky ustanovuje zákon Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach aj ďalšia zákonná úprava týkajúca sa ochrannej známky vrátane prípadov, kedy nie je možne označenie registrovať ako ochrannú známku.

Naše služby
Konzultácia a rešerš pred registráciou ochrannej známky
Registrácia ochrannej známky v Slovenskej republike
Registrácia ochrannej známky v EU (EUIPO)
Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je definovaná ako slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zároveň takéto označenie možno graficky znázorniť a môžu ho tvoriť najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Aký je postup pri registrácii ochrannej známky?

Podanie prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pričom podať ju môže fyzická alebo právnická osoba a v prípade kolektívnej ochrannej známky tiež združenie fyzických alebo právnických osôb.

Prihláška musí obsahovať:

  • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba
  • znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie
  • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra v ktorom sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb
  • v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať
  • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu

Aká je doba platnosti zápisu ochrannej známky?

Doba platnosti zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a to na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa. Dobu platnosti zápisu ochrannej známky je možné predĺžiť o ďalších desať rokov a to na základe žiadosti o obnove zápisu.