+421%202%20546%2042%20400 Map
Služby pre DE / AT klientov

Inkaso pohľadávok

Pohľadávky vymáhame z obchodného styku aj z pôžičiek medzi fyzickými osobami. Po konzultácii s klientom volíme vždy individuálny prístup. Spolupráca začína podpisom mandátnej zmluvy a následne pokračujeme na základe dohodnutého postupu tak, aby boli vaše práva uplatnené v čo najkratšom možnom čase.

Naše služby
Vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
Vypracovanie a podanie odporu proti platobnému rozkazu
Zastúpenie klienta v upomínacom konaní
Vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie
Zastúpenie klienta v exekučnom konaní
Všetko, čo potrebujete vedieť

SÚDNE A EXEKUČNÉ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

V prípade vymáhania pohľadávky súdnou cestou postupujeme rýchlo a systematicky a to tak, že v mene klienta vypracujeme a podáme:

  1. návrh (žalobu) o zaplatenie v tzv. skrátenom súdnom konaní – ide o typ konania, kde príslušný súd môže, avšak nemusí, vydať platobný rozkaz v skrátenom konaní (10 dní) a to v prípade, že žalobca dostatočne preukáže skutočnosti, ktoré tvrdí. Návrh na vydanie platobného rozkazu v tomto type konania sa podáva na predpísanom tlačive.
  2. žalobu (návrh) o zaplatenie v tzv. upomínacom konaní –  ide o pomerne nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý možno realizovať len elektronickým spôsobom, miestne príslušným súdom v rámci celého tohto konania je vždy Okresný súd Banská Bystrica. Výhodou tohto spôsobu vymáhania je časová aj finančná úspora, nakoľko súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v spomínanom konaní je vždy ½ zo sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov. Samotný platobný rozkaz súd v upomínacom konaní (pokiaľ je zaplatený súdny poplatok a sú splnené procesné podmienky) vydá do 10 dní, žalovaný má následne 15 dňovú lehotu od doručenia platobného rozkazu na podanie odporu alebo splnenie povinnosti zaplatiť žalobcovi uplatňovaný nárok spolu s príslušenstvom a trovami konania.
  3. žalobu (elektronicky prostredníctvom portálu e-žaloby) na miestne príslušný súd.

Po získaní právoplatného exekučného titulu (rozsudok, platobný rozkaz, zmier, notárska zápisnica a iné ) obratom uplatňujeme nároky klienta ako oprávneného v exekučnom konaní.