Služby pre občanov

Trestné právo

Trestné konanie je konanie podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku. Trestné stíhanie je úsek od začatia trestného konania až do právoplatnosti rozsudku. Prípravné konanie je úsek od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o vine a treste alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní.

Naše služby
Vypracovanie trestného oznámenia
Zastupovanie svedka na výsluchu v prípravnom konaní
Obhajoba obvineného v prípravnom a súdnom konaní
Podnet na Generálnu prokuratúru o zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní
Vypracovanie odvolania v trestnom konaní
Účasť pri rozhodovaní o väzbe
Účasť pri domovej prehliadke klienta
Podanie ústavnej sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd na Ústavný súd SR
Žiadosť o zahladenie odsúdenia
Všetko, čo potrebujete vedieť

Predvolali ma na políciu ako svedka, čo mám robiť?

Ako svedok máte dve možnosti, a to:

 1. Odmietnuť vypovedať
 2. Vypovedať pred policajným vyšetrovateľom za účasti alebo bez účasti svojho obhajcu (advokáta)

V prípade, že sa na polícií rozhodnete vypovedať, odporúčame tak urobiť za prítomnosti vášho obhajcu. Pred samotným výsluchom máte právo na poradu so svojím obhajcom. Počas výsluchu sa však s obhajcom nemôžete radiť o tom, ako máte odpovedať na otázky položené vyšetrovateľom. Advokát však má právo byť prítomný počas celého vášho výsluchu na polícii.

V prípade ak vypovedáte bez účasti obhajcu môžete sa vystaviť riziku, že vyšetrovateľ proti vašej osobe vznesie obvinenie podľa § 206 Trestného poriadku.

Bol som obvinený zo spáchania trestného činu, čo mám robiť?

Ako obvinený máte nasledovné možnosti:

 • Odoprieť vypovedať
 • Odoprieť vypovedať do času kým nebude pri výpovedi prítomný váš obhajca
 • Vypovedať pred policajným vyšetrovateľom za účasti alebo bez účasti svojho obhajcu

Ako obvinený máte ďalšie práva:

 • Vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za vinu
 • Vyjadriť sa k dôkazom (navrhovaným i vykonaným)
 • Uvádzať okolnosti slúžiace na vašu obhajobu
 • Navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na vašu obhajobu
 • Zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní (policajt, vyšetrovateľ) alebo súdom (s obhajcom sa však v priebeh svojho výsluchu nemôžete radiť o tom ako odpovedať na položenú otázku)
 • Robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky
 • Ak ste zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môžete s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby
 • Žiadať, aby ste bol vypočúvaný za prítomnosti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania
 • V konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých navrhnete, alebo ktorých s vašim súhlasom navrhne váš obhajca, a klásť svedkom otázky

Práva poškodeného v trestnom konaní a uplatnenie nároku na náhradu škody

Bolo vám trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda?

Boli porušené alebo ohrozené zákonom chránené práva alebo slobody? Ak áno, ste poškodeným v trestnom konaní.

Osoba poškodená trestným činom má právo:

 • V prípadoch trestných činov uvedených v § 211 Trestného poriadku (napr. trestný čin ublíženia na zdraví, neposkytnutia pomoci) sa vyjadriť či súhlasí s trestným stíhaním obvineného
 • Na upovedomenie o začatí trestného stíhania, o vznesení obvinenia, o zaistení nároku, o hlavnom pojednávaní
 • Uplatniť nárok na náhradu škody
 • Robiť návrhy na vykonanie dôkazov, obstarať dôkaz, vykonať dôkaz
 • Navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody na majetku obvineného ak existuje dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodenej osoby bude marené alebo sťažované
 • Nazerať do vyšetrovacieho spisu
 • Preštudovať spis po skončení vyšetrovania a podať návrh na jeho doplnenie,
 • Právo na tlmočníka
 • Právo vzniesť námietku zaujatosti
 • Na doručenie obžaloby, resp. návrhu dohody o vine a treste
 • Predniesť záverečnú reč
 • Vysloviť súhlas so schválením zmieru a tiež iné práva podľa Trestného poriadku