JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Trestné právo

Trestné právo

Trestné právo zaraďujeme do odvetvia verejného práva. Trestný zákon poskytuje ochranu spoločenských záujmov pred protiprávnym konaním definovaním trestného činu, vymedzením trestnej zodpovednosti a stanovením trestov.

Skutkové podstaty trestných činov sú vymedzené v dvanástich hlavách osobitnej časti trestného zákona.

Trestné právo rozdeľujeme na dve časti:

Trestné právo hmotné vymedzuje, ktoré konanie je považované za trestné a aké opatrenia môžu byť použité proti páchateľom trestných činov. Trestné právo procesné určuje postupy zodpovedných orgánov pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov, práva a povinnosti zainteresovaných osôb.

Viaceré ustanovenia súvisiace s trestným právom sú obsiahnuté už v ústave, avšak základnými prameňmi trestného práva na Slovensku sú Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. Súčasťou trestného práva sa stávajú aj medzinárodné zmluvy, predovšetkým dohovory o ochrane ľudských práv, nariadenia a zákony Európskej únie, nálezy Ústavného súdu, rozhodnutia prezidenta a iné.

Trestný zákon 300/2005 Z.z. upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov. Podľa spomínaného zákona je trestný čin chápaný ako „protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak“.

Z hľadiska trestného práva poznáme dva druhy trestných činov a to prečin a zločin. Prečin je trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo aj úmyselný trestný čin, kedy podľa zákona maximálna doba odňatia slobody neprevyšuje dobu päť rokov.

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody na hranicu minimálne päť rokov. Ak je spodná hranica minimálne osem rokov, považuje sa zločin za obzvlášť závažný.

Trestný zákon zahŕňa objasnenie pojmov ako páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu, okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. V druhej hlave trestného zákona sú uvedené druhy sankcií a spôsob ich ukladania.

V oblasti trestného práva sme pripravení prevziať zastúpenie obvineného klienta už v prípravnom konaní (pri vyšetrovacích úkonoch, konzultácie s klientom vo väzbe), či priamo v konaní pred súdom. Zastupovanie poskytujeme aj osobám (poškodeným), ktorým bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, prípadne boli porušené či ohrozené ich iné zákonom chránené práva a slobody. Právne poradenstvo poskytujeme aj pred začatím trestného stíhania (vypracovanie trestného oznámenia, poradenstvo osobám podozrivým zo spáchania trestného činu).

Potrebujem právnu pomoc »

Volať