JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Obchodné právo

Obchodné právo

Obchodné právo je súčasťou súkromného práva, kam radíme ešte pracovné, občianske, rodinné a medzinárodné právo súkromné. Zahŕňa v sebe právne normy upravujúce postavenie podnikateľov a upravuje vzťahy, do ktorých podnikatelia vstupujú počas svojej podnikateľskej činnosti.

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy určujú základné pojmy súvisiace s touto vetvou práva. Medzi ne patria základné pojmy ako podnikanie a podnikateľ. Ďalej obchodný zákonník vytyčuje právne formy podnikov, záväzkové vzťahy a ich právne úpravy, uzatváranie zmlúv, funkciu obchodného registra a iné. V obchodnom zákonníku sú obsiahnuté i záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode.

Zákon o obchodnom registri konkrétne vysvetľuje pojem obchodný register, definuje začiatok registrácie, jej vykonanie, prípadne odmietnutie, odvolanie proti zamietnutiu a zverejnenie v obchodnom vestníku.

Zákon o živnostenskom podnikaní vymedzuje pojem živnosť, určuje podmienky prevádzkovania živností, rozdelenie živností, udeľovanie a zánik oprávnení a funkciu živnostenského registra.

Podmienky začatia, prerušenia a zastavenia konkurzného konania upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Exekučné konanie, funkcie exekútora a jeho odmena sú definované v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Ochrana spotrebiteľa pred vadnými výrobkami, regulácia a kontrola cien výrobkov, výkonov, prác a služieb obsahuje zákon o cenách, o ochrane spotrebiteľa a o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Zákon o verejnom obstarávaní definuje verejné obstarávanie zákaziek vo všeobecnosti, postupy využívané pri verejnom obstarávaní, zadávanie a kontrolu zákaziek.

V oblasti obchodného práva máme rozsiahle skúsenosti, nakoľko ide o jednu z kľúčových oblastí ktorej sa v praxi naša kancelária venuje. Zabezpečujeme najmä:

Potrebujem právnu pomoc »

Volať