JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Správa a vymáhanie pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok

Upomienkový servis

Je využívaný najmä spoločnosťami, ktoré od svojich obchodných partnerov vyžadujú platobnú disciplínu. Servis samotný je realizovaný prostredníctvom písomnej upomienky a následného telefonického hovoru s dlžníkom. Text upomienky a taktiež forma jej odoslania je vopred konzultovaná s klientom, rovnako ako spôsob telefonického upozornenia dlžníka. Upomienkový servis pôsobí preventívne proti vzniku vašich pohľadávok.

Prenájom loga SKLENAR & PARTNERS

Našim klientom ponúkame možnosť umiestniť si logo našej kancelárie na ich faktúry, prípadne iné dokumenty používané v obchodnom styku. Daný produkt pôsobí prevenčne proti vzniku omeškania s plnením u obchodných partnerov a teda aj proti vzniku pohľadávok. Použitím nášho loga jasne deklarujete, že zastupujeme Vašu spoločnosť v oblasti správy a vymáhania pohľadávok.

 Preverenie dlžníka alebo obchodného partnera

Preverenie dlžníka predstavuje v našej kancelárii prvý a veľmi zásadný krok pred začatím vymáhacieho procesu. Je veľmi efektívnym nástrojom, ktorý Vám v určitých prípadoch môže ušetriť finančné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Rovnako tak pri nadväzovaní nového obchodného vzťahu je veľmi dôležité poznať serióznosť, bonitu alebo prípadnú podnikateľskú minulosť svojho budúceho obchodného partnera.

Vyššie uvedené preverenia v sebe zahŕňajú:

Súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok

V prípade vymáhania súdnou cestou podávame návrh na vydanie platobného rozkazu v skrátenom konaní, prípadne podávame žalobu na miestne príslušný súd. Po získaní exekučného titulu obratom uplatňujeme nároky oprávneného v exekučnom konaní.

Na rozdiel od výrazne väčších spoločností sa jednotlivým pohľadávkam venujeme intenzívnejšie. Dlžnej strane nedávame široký priestor na ústupky, čo v praxi znamená, že v horizonte jedného mesiaca Vám zasielame prvé stanovisko s predpokladanou prognózou vývoja jednotlivých prípadov.

Samozrejmosťou je zasielanie správ o stave pohľadávok klientom v pravidelných intervaloch.

Po konzultácii s klientom volíme vždy individuálny prístup. Spolupráca začína podpisom mandátnej zmluvy a následne pokračujeme na základe dohodnutého postupu tak, aby boli práva klienta uplatnené v čo najkratšom možnom čase.

Pohľadávky vymáhame z obchodného styku, vymáhame zároveň aj pohľadávky z pôžičiek medzi fyzickými osobami.

K skúsenostiam v danej oblasti prispieva aj intenzívna spolupráca so súdnym exekútorom.

Spoločnosť SKLENAR & PARTNERS s.r.o. rámci samostatnej sekcie správy pohľadávok ponúka: