JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

V prípade potreby zabezpečíme ukončenie podnikateľských aktivít klienta formou likvidácie spoločnosti.

Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou. Dovoľujeme si vám predložiť prehľad krokov potrebných k uskutočneniu likvidácie.

  1. Pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti, sa musia uzatvoriť účtovné knihy spoločnosti, musí sa uskutočniť inventarizácia a vyhotoviť mimoriadna účtovná závierka spoločnosti. Na podklade mimoriadnej účtovnej závierky sa podá daňové priznanie spoločnosti.
  2. Valné zhromaždenie spoločnosti následne rozhodne o zrušení spoločnosti. V danom rozhodnutí musí spoločnosť rozhodnúť o jej zrušení a vstupe do likvidácie, o vymenovaní likvidátora a spôsobe jeho konania za spoločnosť.
  3. Likvidácia spoločnosti bude zapísaná do obchodného registra, pričom spoločnosť je povinná počas likvidácie používať k obchodnému menu označenie v likvidácií.
  4. Likvidátor oznámi všetkým známym veriteľom vstup spoločnosti do likvidácie. Zároveň je povinný vstup spoločnosti do likvidácie zverejniť v Obchodnom vestníku po dobu minimálne 6 mesiacov.
  5. Likvidátor je tiež povinný v lehote 15 dní odo dňa rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu a živnostenskému úradu.   
  6. Likvidátor vyhotoví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie otváraciu likvidačnú súvahu a zabezpečí otvorenie účtovných kníh spoločnosti.

Likvidátor vyhotoví ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti záverečnú likvidačnú súvahu, spolu s návrhom na rozdelenie zvyšku majetku spoločnosti (likvidačného zostatku) a predloží ju na schválenie valnému zhromaždeniu. V rovnakom čase musí zabezpečiť uzavretie účtovných kníh a podanie daňového priznania.