JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom

Pod autorizáciou zmluvy treba podľa zákona o advokácií rozumieť:

Postup pri autorizácií zmluvy:

  1. Overenie totožnosti účastníkov zmluvného vzťahu platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz) a ďalším dokladom (napr. vodičský preukaz) alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.
  2. Ak advokát napriek tomuto postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.
  3. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami.
  4. V prípade ak sa zmluva skladá z niekoľkých listov papiera, advokát je povinný vytvoriť technickú jednotu zmluvy  o prevode nehnuteľností skôr, ako zmluvu podpíšu konajúce zmluvné strany.

Autorizáciu zmluvy potvrdzujeme doložkou o autorizácií.

Výhody autorizácie: