JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Nemecká zóna

Nemecká zóna

Obchodnoprávne poradenstvo

Obchodnoprávne poradenstvo

Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností. Základná úprava obchodno-právnych vzťahov je obsiahnutá v slovenskom Obchodnom zákonníku - zákon č. 513/1991

čítaj viac

Pracovnoprávne poradenstvo

Pracovnoprávne poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Hlavná úprava pracovnoprávnych vzťahov je zakotvená v slovenskom Zákonníku práce - zákon č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“)

čítaj viac

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

V prípade potreby zabezpečíme ukončenie podnikateľských aktivít klienta formou likvidácie spoločnosti.

čítaj viac

Vyhľadanie nehnuteľnosti

Vyhľadanie nehnuteľnosti

V prípade potreby našich klientov zabezpečíme pre ich etablovanie sa na území Slovenskej republiky, vyhľadanie vhodných lokalít a priestorov.

čítaj viac

Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Máme skúsenosti s rozmanitými prevodmi nehnuteľností ( bytov, rodinných domov, nebytových priestorov, pozemkov).

čítaj viac

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom

Pod autorizáciou zmluvy treba podľa zákona o advokácií rozumieť: spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

čítaj viac

Správa a vymáhanie pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok

Preverenie dlžníka predstavuje v našej kancelárii prvý a veľmi zásadný krok pred začatím vymáhacieho procesu. Je veľmi efektívnym nástrojom, ktorý Vám v určitých prípadoch môže ušetriť finančné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

čítaj viac

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo

Legislatíva SR umožňuje okrem existencie klasického sídla spoločnosti aj virtuálne sídla. Spoločnosť v prípade virtuálneho sídla na uvedenej adrese nemá fyzicky kancelárie, avšak táto adresa je zapísaná v obchodnom registri.

čítaj viac

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Advokátska kancelária SKLENAR & PARTNERS z dôvodu komplexného poskytnutia služieb a vytvorenia úplného zázemia pre svojich mandantov pre nich tiež zabezpečuje: evidenciu prvotných účtovných dokladov, vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku, vedenie záznamov pre potreby dane z pridanej hodnoty, poradenskú a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva, daní a ekonómie.

čítaj viac