JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk
Obnovenie prechodného pobytu cudzinca (za účelom podnikania)

Obnovenie prechodného pobytu cudzinca (za účelom podnikania)

13. August 2015

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

  1. podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
  2. koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Kto obnovuje prechodný pobyt

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej tri roky.

Lehota na podanie žiadosti o obnovenie pobytu?

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu

Doklady potrebné k žiadosti o obnovenie pobytu

K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť: